Bosnian English French German Italian Turkish

Novinarstvo

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Novinarstvo na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u novinarstvu pažljivim izborom predmeta s područja žurnalističkog i komunikološkog osposobljavanja budućih bachelora novinarstva.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja žurnalistike i komunikologije studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih zadaka u savremenom novinarstvu i medijskom komuniciranju.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Novinarstvo student stiče zvanje bachelor novinarstva – 180 ECTS.

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Novinarstvo na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka novinarstvu i medijskom komuniciranju.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara novinarstva uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra novinarstva.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Novinarstvo student stiče zvanje master / magistar novinarstva – 120 ECTS.


 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu