Bosnian English French German Italian Turkish

Pedagogija i psihologija

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Pedagogija i psihologija na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti pedagogije i psihologije pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora pedagogije i psihologije te padagoga i psihologa.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja pedagogija  psihologije studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa učenicima svih uzrasta osnovne te srednje škole.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Pedagogija i psihologija student stiče zvanje bachelor / profesor pedagogije i psihologije – 240 ECTS.

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Pedagogija i psihologija na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti pedagogije i psihologije.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara pedagogije i psihologije uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra pedagogije i psihologije.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Pedagogija i psihologija student stiče zvanje master / magistar pedagogije i psihologije – 60 ECTS.


 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu