Bosnian English French German Italian Turkish

Sport - trenerska

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Sport na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u sportu te sportskom treningu pažljivim izborom predmeta s područja sportskog i stručno-trenerskog osposobljavanja budućih bachelora sporta.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja sporta, pedagogije, psihologije i drugih interdisciplinarnih područja sporta i sportskog treninga studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno obavljanje poslova u trenera u sportu.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Sport student stiče zvanje bachelor sporta – 180 ECTS.

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Sport na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u sportskom treningu i svim vidovima pripreme sportaša.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara specijalnih namjena uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra sporta.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Sport student stiče zvanje master / magistar sporta – 120 ECTS.


 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu