Bosnian English French German Italian Turkish

Sportski menadžment

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Sportski menadžment na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u sportskom menadžmentu pažljivim izborom predmeta s područja menadžmenta u sportu u cilju osposobljavanja budućih bachelora sportskog menadžmenta.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja sporta, menadžmenta u sportu i drugih interdisciplinarnih područja sporta i menadžmenta studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno obavljanje poslova menadžera u sportu, poslova u upravljačkim strukturama sportskih organizacija te drugim institucijama i organizacijama kojima je sport primarna ili sekundarna djelatnost.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Sportski menadžment student stiče zvanje bachelor sportskog menadžmenta – 180 ECTS.

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Sportski menadžment na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje menadžerskih funkcija u sportskim strukturama i organizacijama.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara sportskog menadžmenta uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra sportskog menadžmenta.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Sportski menadžment student stiče zvanje master / magistar sportskog menadžmenta – 120 ECTS.


 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu